Huurcontract opstellen: waar moet je op letten?

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij (verhuurder) aan de andere partij (huurder) een zaak of gedeelte daarvan in gebruik geeft. Wil jij weten waar je op moet letten bij het opstellen van een huurcontract? Je leest het in dit blog.

De huurder verplicht zich bij het afsluiten van een huurovereenkomst tot een tegenprestatie. Je hebt huurovereenkomsten in alle soorten en maten. Zo is er sprake van huur wanneer je tijdelijk een auto huurt voor je vakantie. Ook is er sprake van huur wanneer je tijdens diezelfde vakantie een vakantiehuisje boekt. Voor verschillende huurobjecten, gelden verschillende wettelijke regels. Een huurcontract opstellen: waar moet je op letten?

1. Wat wordt verhuurd?

De eerste vraag is wat er precies wordt verhuurd? Is dit een roerende zaak zoals een auto? In dat geval bestaat er veel vrijheid om afspraken te maken die passen bij de individuele situatie. Wanneer er sprake is van onroerend goed dat wordt verhuurd, is het oppassen. Is er sprake van kantoorruimte of van winkelruimte? Van een woning of een loods? Voor verschillende soorten onroerend goed, gelden verschillende regels. Voor verhuur van woonruimte en winkelruimte geeft de wet veel dwingende regels waarvan niet kan worden afgeweken. Die regels hebben onder andere te maken met de mogelijkheden om een huurovereenkomst op te zeggen.

2. Tegenprestatie (huur)

Wanneer vaststaat wat er ter beschikking wordt gesteld aan de huurder, is het de vraag welke tegenprestatie de huurder daarvoor dient te voldoen. Ook daarbij is van belang om goed te beoordelen wat er wordt verhuurd. Voor woonruimte geeft de wet specifieke bepalingen ten aanzien van de hoogte van de huur en de mogelijkheden voor de huurder en verhuurder om die aan te laten passen. Ook voor winkelruimte zijn er specifieke bepalingen die aangeven wanneer een huurder én verhuurder aanpassing kunnen vragen van de huur. Dit kan na verloop van tijd indien de huur niet meer in overeenstemming is met vergelijkbare huurpanden. Hiermee kan bij het opstellen van een huurovereenkomst rekening worden gehouden.
Ook een vergoeding in natura of een heel lage huur, is een tegenprestatie die maakt dat er sprake is van een huurovereenkomst en bijbehorende wettelijke bepalingen. Alleen als er een onkostenvergoeding wordt betaald, zal er mogelijk sprake zijn van een gebruiksovereenkomst en geen huur.

3. Termijn

Wanneer je een huurtermijn opneemt in een overeenkomst, wil dat niet zeggen dat de huurovereenkomst ook na verloop van die tijd automatisch eindigt. Afhankelijk van de aard van het gehuurde en de huurtermijn die wordt afgesproken, gelden er verschillende regels voor mogelijkheden tot opzegging. Hiermee kan bij het opstellen van een huurcontract rekening worden gehouden. Op die manier kan wellicht worden voorkomen dat een verhuurder alleen kan opzeggen in het geval er sprake is van een in de wet geregelde opzeggingsgrond.

4. Gebreken

Wanneer je een pand verhuurt dan moet je als verhuurder ervan bewust zijn dat gebreken aan het gehuurde in beginsel voor rekening van de verhuurder zijn. Aan de huurder wordt dan namelijk niet het huurgenot verschaft, dat hij op grond van de huurovereenkomst mocht verwachten. Het is echter mogelijk om de aansprakelijkheid voor gebreken te beperken. Dit moet dan wel overeengekomen zijn. De recente corona pandemie heeft ook duidelijk gemaakt dat het zinvol is om afspraken te maken over de gevolgen van een pandemie voor de verplichtingen in een huurovereenkomst.

Huurcontract opstellen

Hiervoor heb ik een aantal belangrijke aandachtspunten genoemd die een rol spelen bij het opstellen van een huurovereenkomst. Deze aandachtspunten zijn niet uitputtend. Afhankelijk van de situatie is het van belang om afspraken op maat te maken. De Raad voor Onroerende Zaken heeft standaardmodellen opgesteld die in de praktijk veel worden gebruikt en een goede basis zijn. Het kan echter van belang zijn om de feitelijke situatie goed te beoordelen en daar waar mogelijk specifieke afspraken te maken. Ik help daar graag bij. Je kunt contact opnemen met Advocaten van Waerde via telefoon 033 820 03 88, e-mail info@advocaten-van-waerde.nl of via onze website.


Gepubliceerd op 16-02-2022

Geschreven door:

  • Maartje van den Berg

    Penningmeester

    Advocaat bij Advocaten van Waerde